سرمایه از ما ایده از شما

مجموعه گماج روی ایده های نوآورانه ی شما در زمینه های مهندسی و بازرگانی و صنعتی مشارکت می کند ؛     ایده های شما در گماج در۷ مرحله مورد بررسی قرار گرفته و سپس طی یک توافقنامه ما در پروژه ی شما وارد مشارکت می شویم.

گام اول: ایده ی اولیه در قالب یک طرح یک صفحه ای به ایمیل اصلی شرکت (info@gomaaj.com) فرستاده شود.

گام دوم: ایده ی شما در غربال گری اولیه پذیرفته می شود یا از چرخه بررسی خارج می شود

گام سوم: ایده یا استارتاپ شما در یک جلسه ی حضوری مورد بررسی قرار می گیرد و شما می توانید در یک جلسه نیم ساعته در مورد ایده ی خود ارائه ای (powerpoint) آماده کنید.

گام چهارم: از شما خواسته می شود طرح کسب و کار خود را با تمام مستندات و مدارک به صورت کامل به ما ارائه دهید.

گام پنجم: در صورت بررسی طرح کسب و کار شما ما در این مرحله وارد تصمیم گیری در مورد نحوه ی انجام سرمایه گذاری می شویم.

گام ششم: ما در این مرحله در جلسه ای شما را دعوت به مذاکره بر سر نحوه مشارکت و نوشتن تفاهم نامه می کنیم.

گام هفتم: شروع به مشارکت در قالب تفاهم نامه و تعهدات طرفین

بالا